Baccarat Bao Bàn (VIP) package

Cách thức cược:

  1. 1. Bao bàn gồm (Khách cược ngoài bàn, Ngồi vào bàn chơi, Chủ bàn) 3 loại.
  2. 2. Khi bàn chơi đã đầy (7 người) , người chơi chỉ có thể chọn “Khách cược ngoài bàn”.
  3. 3. Khi bàn chơi còn chỗ, người chơi có thể chọn “Khách cược ngoài bàn, Ngồi vào bàn chơi”;

Mức cược:

  1. “Chủ bàn/ Ngồi vào bàn chơi” : Mức cược căn cứ vào mức cược của bàn chơi, không căn cứ và Mức cược cá nhân;
  2. “Khách cược ngoài bàn”: Mức cược là căn cứ vào mức cược cá nhân của người chơi.

Ưu tiên của Chủ bàn:

  1. Năn bài: Sau khi Banker/Player cược, có thể năn bài của baker hay Player;
  2. Bỏ bài: Mở bài mà không cược;
  3. Cài đặt: Chủ bàn có thể cài đặt “Có nặn bài hay không”, “Hướng nặn bài” và “Mật khẩu vào bàn”;
  4. Thay đổi Dealer – người chia bài: thay đổi người chia bài hiện tại;
  5. Thay đổi hộp bài: từ ván thứ 30, người chơi có thể thay đổi hộp bài.

By K8

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Bạn đã bỏ lỡ